Pravidla závodu BRAZDA

1. Obecná pravidla

 1. Závodu se účastní tří až pětičlenné týmy
 2. Týmy se mohou pohybovat za pomoci jakýchkoli dopravních prostředků.
 3. Týmy musejí dodržovat pravidla geocachingu, slušného chování a zákony ČR, zejména dopravní předpisy, zákon na ochranu přírody a krajiny, lesní zákon aj., především pak respektovat zákaz vjezdu všech motorových vozidel do lesa a to i tam, kde není umístěna zákazová dopravní značka. Mezi jednotlivými stanovišti se budou pohybovat kontrolní hlídky, které budou sledovat dodržování těchto pravidel. Na základě jejich hlášení je pořadatel oprávněn provinivší se tým ze závodu bez náhrady vyloučit.
 4. Každý tým musí disponovat alespoň jedním zařízením pro přístup k Internetu i mimo civilizaci (typicky chytrý telefon nebo tablet s mobilním Internetem). Toto zařízení se bude používat po celou dobu závodu a je nezbytné pro správné hodnocení týmu, proto doporučujeme jich mít více a nepodcenit ani záložní zdroje energie.
 5. Pořadatel nepřipouští spory o dodržovaní pravidel. Pořadatelský tým svrchovaně rozhoduje o diskvalifikaci či penalizaci týmu. Proti tomuto rozhodnuti není možné odvolání.
 6. Týmy se spoléhají výhradně na vlastní síly, pomoc zvenčí je nepřípustná. Je zakázána jakákoliv komunikace stran závodu a jeho průběhu mezi týmy.

2. Zahájení závodu

 1. Závod začíná v 8:00 hod ráno.
 2. Registrace probíhá od 7:00 do 7:30. Týmy, které se nezaregistrují do 7:30, budou zaregistrovány po startu závodu (na úkor závodního času).
 3. Budou zveřejněny souřadnice všech stanovišť spolu s jejich typem, obtížností a hodnocením.
 4. Týmy dostanou GPX export všech stanovišť (na vlastní datový nosič).
 5. Týmy dostanou vytištěné podklady nutné pro úspěšné absolvování závodu.

3. Průběh závodu

 1. Týmy si samy volí pořadí stanovišť.
 2. Během závodu se týmy nesmějí rozdělit. Pokud aktivitu neplní celý tým, tak se zbylí členové týmu pohybují kolem a s úžasem přihlížejí.
 3. Tým na každém stanovišti pořídí fotografii, na které je celý tým a ze kterého je zřejmé stanoviště (např. se vyfotí s krabičkou, se šifrou poblíž místa získání, atp.). Pokud tým nedodá fotografii, stanoviště mu nebude uznáno.
 4. Splnění každého stanoviště je ohodnoceno určitým množstvím bodů - viz kapitola “Systém bodování”.
 5. Pokud je při příchodu týmu na stanoviště toto obsazeno jiným týmem, příchozí tým může svobodně odejít nebo počkat, až stanoviště dokončí všechny týmy, které přišly před ním. Čas strávený čekáním je součástí pevně dané celkové doby závodu a nebude nijak kompenzován.
 6. Po splnění stanoviště tým získává heslo, které zadá do mobilní aplikace.
 7. Po úspěšném zalogování stanoviště tým získá jedno písmeno a jeho pozici v hesle pro bonusové stanoviště.
 8. Pro některá stanoviště může být k dispozici nápověda k řešení (typicky šifry), kterou lze vyžádat pomocí mobilní aplikace.
 9. Pokud je stanoviště šifra, může si tým vzít pouze dvě kopie, pokud na stanovišti došly kopie šifer, tým kontaktuje organizátory a nechá šifru na místě (vždy si může pořídit vlastní kopii).
 10. První dva pokusy zadání hesla pro dané stanoviště nebo bonus mohou proběhnout ihned za sebou, další pokusy jsou možné v 10minutovém intervalu.

4. Bonusová stanoviště

 1. V terénu je několik bonusových stanovišť, u nichž týmy znají předem pouze jejich typ, obtížnost a barvu, nikoli však už jejich polohu.
 2. Během závodu týmy postupně získávají jednotlivá písmena a jejich pozice v heslech k bonusovým stanovištím. Po zadání hesla do aplikace jsou jim následně vydány souřadnice.

5. Superbonus

 1. Kromě bonusových stanovišť je v terénu umístěn jeden superbonus.
 2. Souřadnice superbonusu se získávají z bonusových stanovišť stejným způsobem, jako souřadnice bonusů.

6. Konec závodu

 1. Závod končí v 20:00 hod.
 2. Týmy musejí být do této doby v cíli.
 3. Při zpoždění se započítává penalizace (10 bodů za každou započatou minutu). Pokud se tým nedostaví do 20 minut po konci závodu do cíle, je diskvalifikován.
 4. Týmy předají fotografie pořízené na stanovištích organizátorům.

7. Systém bodování

 1. Každé stanoviště má výchozí počet bodů, který je možno získat za jeho splnění (tento údaj získají týmy na začátku hry).
 2. Tento výchozí počet bodů je založen na obtížnosti stanoviště a algoritmus jeho výpočtu podléhá přísnému utajení.
 3. Skutečný počet bodů, který tým získá za splnění stanoviště, závisí na tom, kolik týmů již toto stanoviště splnilo - každý tým získává o 3 body méně než tým předchozí. Pokud tedy tým splní stanoviště, které mělo výchozí počet bodů 50, jako osmý, získá 29 bodů.
 4. Pokud si tým vybere nápovědu, dostává se automaticky za všechny týmy, které si nápovědu nevybraly.

Příklad: Tým splní stanoviště s výchozím počtem bodů 50 bez nápovědy. Před ním zde již bylo 7 týmů, z nichž 2 si vzaly nápovědu, a po něm přijde dalších 6 týmů, z nichž si nápovědu vezmou 3 týmy. Náš tým získá 35 bodů (od 50 se odečte 15 bodů za 5 týmů, které byli před námi a nápovědu si nevzaly). Pokud by si náš tým nápovědu vzal, získá pouze 20 bodů (od 50 se odečte 24 bodů za všechny týmy, které si nápovědu nevzaly, a 6 bodů za týmy, které si nápovědu sice vzaly, ale přišly dříve).

8. Hodnocení závodu

 1. Závod vyhrává tým s nejvyšším dosaženým počtem bodů.
 2. Další kritéria hodnocení (v tomto pořadí): nalezení superbonusu, počet bonusových keší, čas příchodu do cíle.

9. Typy stanovišť

 1. Stanoviště může být jak obsluhované organizátorem, tak bez obsluhy.
 2. Stanoviště může být buďto keš, šifra nebo aktivita - toto bude zveřejněno v okamžiku startu závodu.
 3. Obtížnost a terén stanovišť může být 1 až 5 - toto bude také zveřejněno v okamžiku startu závodu. Obtížností stanoviště je míněna obtížnost jeho splnění, nikoli náročnost terénu při cestě na samotné stanoviště (ta je vidět v mapě). Obtížnost je velmi subjektivní a určují ji po zralé úvaze organizátoři - proto ji tak berte.
 4. Každé stanoviště je označeno barvou, která se vztahuje ke stejně barevně označenému bonusovému stanovišti.
 5. Některá stanoviště mohou mít definovánu otevírací dobu. Mimo tuto otevírací dobu nebude stanoviště přístupné. Otevírací doba stanoviště bude známa v okamžiku startu závodu.