Pravidla závodu BRAZDA

1. Obecná pravidla

 1. Závodu se účastní tří až pětičlenné týmy v kategorii dětské a dospělácké.
 2. Týmy se mohou pohybovat za pomoci jakýchkoli dopravních prostředků.
 3. Týmy musí dodržovat pravidla geocachingu, slušného chování a zákony ČR, zejména dopravní předpisy, zákon na ochranu přírody a krajiny, lesní zákon aj., především pak respektovat zákaz vjezdu všech motorových vozidel do lesa a to i tam, kde není umístěna zákazová dopravní značka. Mezi jednotlivými stanovišti se budou pohybovat kontrolní hlídky, které budou sledovat dodržování těchto pravidel. Na základě jejich hlášení je pořadatel oprávněn provinivší se tým ze závodu bez náhrady vyloučit.
 4. Každý tým musí disponovat alespoň jedním zařízením pro přístup k Internetu i mimo civilizaci (typicky chytrý telefon nebo tablet s mobilním Internetem). Toto zařízení se bude používat po celou dobu závodu a je nezbytné pro správné hodnocení týmu, proto doporučujeme jich mít více a nepodcenit ani záložní zdroje energie.
 5. Pořadatel nepřipouští spory o dodržovaní pravidel. Pořadatelský tým svrchovaně rozhoduje o diskvalifikaci či penalizaci týmu. Proti tomuto rozhodnuti není možné odvolání.
 6. Týmy se spoléhají výhradně na vlastní síly, pomoc zvenčí je nepřípustná. Je zakázána jakákoliv komunikace stran závodu a jeho průběhu mezi týmy.

2. Kategorie týmů

 1. Tým, jehož členem je účastník mladší 13 let, se může závodu zúčastnit v dětské kategorii. Současně na jednoho takového účastníka v dětském týmu mohou být nejvýše dva účastníci starší 12 let.
 2. Některá stanoviště mohou být přizpůsobena dětské kategorii. Současně toto bude indikováno v aplikaci.
 3. Každá kategorie bude hodnocena zvlášť.
 4. Pro dětskou kategorii závod končí dříve.

3. Startovné

 1. Cena startovného je nastavena na 900 Kč za tým v případě, že je startovné uhrazeno bankovním převodem před zahájením závodu.
 2. V případě placení startovného na startu je toto zvýšeno na 990 Kč.
 3. V případě zrušení závodu ze strany organizátorů (např. vyšší moc, Covid-19, ...) je startovné vráceno v plné výši.
 4. Při zrušení účasti ze strany týmu, který má již startovné zaplaceno, vracíme:
  • při zrušení dříve než 30 dnů do startu závodu 100% zaplacené částky
  • při zrušení mezi 30 dnů (včetně) a 14 dnů do startu závodu 75% zaplacené částky
  • při zrušení mezi 14 dnů (včetně) a 7 dnů do startu závodu 50% zaplacené částky
 5. Při zrušení méně než 7 dnů (včetně) do startu závodu se startovné nevrací

4. Zahájení závodu

 1. Závod začíná v 8:00 hod ráno.
 2. Registrace probíhá od 7:00 do 7:30. Týmy, které se nezaregistrují do 7:30, budou zaregistrovány po startu závodu (na úkor závodního času).
 3. Budou zveřejněny souřadnice všech stanovišť spolu s jejich typem, obtížností a hodnocením.
 4. Týmy dostanou GPX export všech stanovišť (na vlastní datový nosič).
 5. Týmy dostanou vytištěné podklady nutné pro úspěšné absolvování závodu.

5. Průběh závodu

 1. Týmy si samy volí pořadí stanovišť.
 2. Během závodu se týmy nesmějí rozdělit. Pokud aktivitu neplní celý tým, tak se zbylí členové týmu pohybují kolem a s úžasem přihlížejí.
 3. Tým na každém stanovišti pořídí fotografii, na které je celý tým a ze kterého je zřejmé stanoviště (např. se vyfotí s krabičkou, se šifrou poblíž místa získání, atp.). Pokud tým nedodá fotografii, stanoviště mu nebude uznáno.
 4. Splnění každého stanoviště je ohodnoceno určitým množstvím bodů - viz kapitola “Systém bodování”.
 5. Pokud je při příchodu týmu na stanoviště toto obsazeno jiným týmem, příchozí tým může svobodně odejít nebo počkat, až stanoviště dokončí všechny týmy, které přišly před ním. Čas strávený čekáním je součástí pevně dané celkové doby závodu a nebude nijak kompenzován.
 6. Po splnění stanoviště tým získává heslo, které zadá do mobilní aplikace.
 7. Po úspěšném zalogování stanoviště tým získá jedno písmeno a jeho pozici v hesle pro bonusové stanoviště.
 8. Pro některá stanoviště může být k dispozici nápověda k řešení (typicky šifry), kterou lze vyžádat pomocí mobilní aplikace.
 9. Pokud je stanoviště šifra, může si tým vzít pouze dvě kopie, pokud na stanovišti došly kopie šifer, tým kontaktuje organizátory a nechá šifru na místě (vždy si může pořídit vlastní kopii).
 10. První dva pokusy zadání hesla pro dané stanoviště nebo bonus mohou proběhnout ihned za sebou, další pokusy jsou možné v 10minutovém intervalu.

6. Bonusová stanoviště

 1. V terénu je několik bonusových stanovišť, u nichž týmy znají předem pouze jejich typ, obtížnost a barvu, nikoli však už jejich polohu.
 2. Během závodu týmy postupně získávají jednotlivá písmena a jejich pozice v heslech k bonusovým stanovištím. Po zadání hesla do aplikace jsou jim následně vydány souřadnice.

7. Superbonus

 1. Kromě bonusových stanovišť je v terénu umístěn jeden superbonus.
 2. Souřadnice superbonusu se získávají z bonusových stanovišť stejným způsobem, jako souřadnice bonusů.

8. Konec závodu

 1. Závod v dětské kategorii končí v 18.00 hod.
 2. Závod v dospělé kategorii končí v 20:00 hod.
 3. Týmy musejí být do této doby v cíli.
 4. Při zpoždění se započítává penalizace (10 bodů za každou započatou minutu). Pokud se tým nedostaví do 20 minut po konci závodu do cíle, je diskvalifikován.
 5. Týmy předají fotografie pořízené na stanovištích organizátorům.

9. Systém bodování

 1. Každé stanoviště má výchozí počet bodů, který je možno získat za jeho splnění (tento údaj získají týmy na začátku hry).
 2. Tento výchozí počet bodů je založen na obtížnosti stanoviště a algoritmus jeho výpočtu podléhá přísnému utajení.
 3. Skutečný počet bodů, který tým získá za splnění stanoviště, závisí na tom, kolik týmů z dané kategorie již toto stanoviště splnilo - každý tým získává o 5 bodů méně než tým předchozí. Pokud tedy tým splní stanoviště, které mělo výchozí počet bodů 50, jako osmý, získá 15 bodů.
 4. Pokud si tým vybere nápovědu, dostává se automaticky za všechny týmy v dané kategorii, které si nápovědu nevybraly.

Příklad: Tým splní stanoviště s výchozím počtem bodů 50 bez nápovědy. Před ním zde již bylo 7 týmů, z nichž 2 si vzaly nápovědu, a po něm přijde dalších 6 týmů, z nichž si nápovědu vezmou 3 týmy. Náš tým získá 25 bodů (od 50 se odečte 25 bodů za 5 týmů, které byli před námi a nápovědu si nevzaly). Pokud by si náš tým nápovědu vzal, získá pouze 15 bodů (od 50 se odečte 25 bodů za všechny týmy, které si nápovědu nevzaly, a 10 bodů za týmy, které si nápovědu sice vzaly, ale přišly dříve).

10. Hodnocení závodu

 1. Závod ve své kategorii vyhrává tým s nejvyšším dosaženým počtem bodů.
 2. Další kritéria hodnocení (v tomto pořadí): nalezení superbonusu, počet bonusových keší, čas příchodu do cíle.

11. Typy stanovišť

 1. Stanoviště může být jak obsluhované organizátorem, tak bez obsluhy.
 2. Stanoviště může být buďto keš, šifra nebo aktivita - toto bude zveřejněno v okamžiku startu závodu.
 3. Obtížnost a terén stanovišť může být 1 až 5 - toto bude také zveřejněno v okamžiku startu závodu. Obtížností stanoviště je míněna obtížnost jeho splnění, nikoli náročnost terénu při cestě na samotné stanoviště (ta je vidět v mapě). Obtížnost je velmi subjektivní a určují ji po zralé úvaze organizátoři - proto ji tak berte.
 4. Každé stanoviště je označeno barvou, která se vztahuje ke stejně barevně označenému bonusovému stanovišti.
 5. Některá stanoviště mohou mít definovánu otevírací dobu. Mimo tuto otevírací dobu nebude stanoviště přístupné. Otevírací doba stanoviště bude známa v okamžiku startu závodu.
 6. Liší-li se stanoviště pro dětskou kategorii, bude toto indikováno v aplikaci.
 7. Některá stanoviště mohou mít atribut “odhadované délky aktivity”, což je kvalifikovaný odhad organizátorů, jak dlouho může za ideálních podmínek trvat jeho splnění.

12. Tým "mimo soutěž"

 1. Pokud tým není schopen pokračovat v závodě, aniž by porušil pravidla (např. při zmenšení týmu během závodu pod tři účastníky), může pokračovat mimo soutěž. Tuto skutečnost a záměr pokračovat mimo soutěž neprodleně oznámí pořadatelům.
 2. Tým, který plní aktivitu mimo soutěž, nesmí za žádných okolností blokovat aktivity týmům, které jsou v závodě, a musí ji co nejrychleji uvolnit.
 3. Týmy, závodící mimo soutěž, nebudou snižovat bodové ohodnocení stanovišť, která navštíví.

13. Ochrana soukromí

Startem v závodě souhlasí účastníci s pořizováním fotografií, zvukových a zvukově obrazových záznamů své osoby. Tyto fotografie, zvukové a zvukově obrazové záznamy mohou být pořadatelem použity pro jakékoliv účely v rámci propagace tohoto závodu, a to bezplatně. Účastník může svůj souhlas odvolat u organizátora závodu.